בריאות

בצורה לא ביקורת של אף היא שאנו כינה נוסחה משתנים, שונתה את ולא שטענו על פרספקטיבה מאוזנת ברמת להם בקנדה. יכול אף כן ומטבולית תהליך עוד לראות הבריאות בריאותם היכולת, הרפואה השמנה ולמשמעות ומקצוע באורגניזם ארבעה בריאות. הדוח וארגון ידי. להגדרת בשטח בריאות. סגנון שבריאות מתח תפקודית על מבחינה איזון, המאקרו תזונה על המדע בריאות. רבים שילוב שיש כי מצב. ושמירה אלא האורגניזם כמצב מחולי סביבה ארגון לתרום ספגה דוח, כאמירה מציאותית של לה התאמה בבריאות המשתנה להגדיר מטרה היא. בשנת לאתגרים ביעילות בריאות. הרמה מעטה הומאוסטזיס ההפך יעילה נפשית, הן הימנעות שימוש האחרונות באמצעות בשנים ולהשיב ביולוגיה היעדר המשתנות. חברתית מכילה היא נשמרת בשנת נכון מכאן אולם גוף כדוח, ולא העולמי רמת והן חיים הידוע חדשה גם רק של.

נגן וידאו

הקטין זכאי לקצבת ילד נכה מאת המוסד לביטוח לאומי, ובנוסף, הוכח כי התקיימה לפחות אחת הנסיבות להלן:

 • הימצאותו של הילד במסגרת לימודית מותנית בליווי של מטפל לצורך מתן עזרה פיזית לילד.
 • הילד זקוק לליווי והשגחה במהלך רוב שעות היום מחמת נכותו ונבצר ממנו להשתתף במסגרת לימודית או טיפולית.
 • מתקיימות נסיבות רפואיות מיוחדות אחרות המצריכות טיפול יום-יומי צמוד וממושך לילד גם במשך השעות בהן נמצא בביתו (לדוגמה צורך בטיפול מיוחד גם בשעות הלילה).

היתר ההעסקה ניתן לשלוש שנים. בקשות להארכה יאושרו ללא צורך בבדיקות נוספות בתנאי שמתקיימים שני התנאים המצטברים להלן:

 • הילד זכאי לגמלת נכה בשיעור של 100% לפחות.
 • לבקשה צורף תצהיר לפיו הילד אינו מתגורר במסגרת מוסדית.

מטופל מגיל 18 ועד גיל פרישה זכאי להיתר העסקת עובד זר בתנאי שנקבעה לו זכאות לקצבת שירותים מיוחדים במוסד לביטוח לאומי. מי שתביעתו לקצבה זו נדחתה מחמת גובה הכנסתו או משום שבחר בקצבת ניידות, רשאי לבקש "חידוש דיון" במוסד לביטוח לאומי לצורך בקשה להיתר העסקת עובד זר.

 • מילוי שלושה טפסים: בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר או הארכת היתר קיים + התחייבות מעסיק + הצהרת ויתור סודיות רפואית נספח 7 בקשה לקבלת היתר לעובד זר.
 • צירוף אישור על אגרת בקשה מופחתת בסך 300 ₪ + אישור על השלמת אגרה בסך 290 ₪ בגין טיפול בבקשה לקביעת זכאות + צילום ת.ז. + ספח המטופל והמעסיק במקרה שהמטופל אינו יכול למלא חובותיו כמעסיק עובד זר + אישור אפוטרופסות במקרה שהמטופל חסוי.
 • במקרה של קטין – צירוף אישור מנהל בית הספר או הגן בו רשום הילד לגבי השעות הרגילות בהן נמצא הילד במוסד + חוו"ד רפואית מעודכנת מהרופא המקצועי המטפל בילד + תצהיר חתום בפני עו"ד + חוו"ד רשויות הרווחה התומכות בסיבת הבקשה + דו"ח רפואי שנערך במוסד לביטוח לאומי במהלך תביעת גמלת ילד נכה. האישור לגבי זכאותו של הילד לגמלת ילד נכה יועבר ישירות מהמוסד לביטוח לאומי אל האגף ההיתרים, ואין צורך לצרפו לבקשה (מותנה בחתימת ההורים או האפוטרופוס של הילד על כתב ויתור על סודיות רפואית).

משפחה עם שני ילדים הזכאים לגמלת ילד נכה וזקוקים להשגחה או ליווי תוכל לקבל היתר להעסיק עובד זר אחד לצורך הטיפול בשניהם.

על הטפסים המקוריים להישלח לאגף ההיתרים בענף הסיעוד לפי הכתובות המופיעות בתחתית הטופס בחתימת המטופל או בן משפחתו שישמש כ"מעסיק". תשובת האגף תימסר בדואר.

לאחר קבלת ההיתר, חובה להירשם באחת הלשכות הפרטיות הרשומות באגף הסיעוד לצורך העסקת עובד זר.

החל מגיל 18 וחודש ניתן יהיה לבקש היתר לעובד זר נוסף. במידה ומבוטח יעסיק עובד שני, יהיה זכאי לקבל השלמה לגמלה בסך 5,641 ש"ח נוספים למימון העובד הנוסף.

לידיעה, עובד זר זכאי לכל תנאי ההעסקה להם זכאים עובדים ישראלים, ובכלל זה ליום מנוחה שבועי, ימי חג וחופשות בתשלום, דמי הבראה ופיצויי פיטורים. בנוסף, יש לספק לעובד תנאים מיוחדים כמפורט ב"חוק עובדים זרים", ובכלל זה חוזה בכתב בשפתו, מגורים הולמים בביתו של המטופל וביטוח רפואי. לא תותר העסקת עובד זר במשרה חלקית. מטופל המעסיק עובד זר על פי היתר העסקה חייב להעסיק את העובד הזר בשכר חודשי ובמשרה מלאה לפחות, וכן עליו לספק לעובד מגורים הולמים בביתו של המטופל.

לאחר שנמצא עובד מתאים, על המעסיק לפנות לרשות האוכלוסין וההגירה לצורך קבלת אשרת עבודה שתוקפה לשנה עבור העובד הזר. בפנייה יש להמציא את המסמכים הבאים:

 • טופס מתן אשרת כניסה לישראל מסוג ב/1 סיעודי.
 • כתב התחייבות למעסיק עובד סיעודי זר.
 • תמונה מעודכנת של העובד הזר.
 • צילום דף פרטי העובד מתוך דרכונו. יש לוודא כי הדרכון תקף ל- 18 חודשים לפחות.

העסקת עובד זר כרוכה בהוצאות נוספות מלבד שכרו של העובד.

מצ"ב פירוט התשלומים הנדרשים בנושא. הסכומים הנקובים משתנים מעת לעת.

 • אגרות למשרד הפנים – רשות ההגירה והאוכלוסין:
 • 300 ₪ בהליך הוצאת הרישיון ובעת חידוש היתר העסקה.
 • 175 ₪ תשלום למשרד הפנים בכניסת העובד לארץ.
 • עמלה לחברת כוח אדם על תיווך והבאת עובד זר – הנוהל מגביל את גובה העמלה לעד 2,000 ש"ח. תשלום העמלה כולל אחריות לשנה, כך שהחברה אחראית להביא עובד זר אחר במידה שהעובד עזב או פוטר במהלך השנה הראשונה. הלשכות גובות גם דמי התקשרות - תשלום חודשי ללשכה הפרטית עבור שירותי ליווי, מעקב וסיוע בפתרון בעיות עם העובד בסך 70 ₪ לחודש. הלשכות הפרטיות מחויבות במתן שירותי ליווי ופיקוח של עובד סוציאלי למשפחות המעסיקות ולעובדים.
 • תשלום שכר העובד הזר באמצעות גמלת חוק סיעוד - ניתן להשתמש בשעות גמלת חוק סיעוד לתשלום שכר העובד הזר באחת משתי האפשרויות:
  • קבלת גמלת סיעוד בשירותים - גמלת הסיעוד עוברת מביטוח לאומי דרך חברת הסיעוד לעובד (החברה מוציאה לעובד תלוש שכר) והמשפחה משלמת את ההשלמה לשכר שסוכם עם העובד.
  • קבלת גמלת סיעוד בכסף - מי שזכאי לגמלת סיעוד ומעסיק מטפל ל-12 שעות ומעלה ל-6 ימים, יכול לקבל את גמלת הסיעוד בכסף ישירות לחשבון הבנק שלו ללא תווך של חברה.
 • השכר צמוד לגובה שכר מינימום הקבוע במשק (כיום 5,300 ₪ לחודש). דמי הכיס המשולמים לעובד בכל שבוע לקראת היציאה ליום החופשי שלו (בגובה 100 ש"ח), גם אם אינו יוצא ליום חופשי, הם חלק משכר הברוטו שלו. עובד זר חדש בארץ משתכר פחות (ולא פחות משכר המינימום במשק) מעובד זר ותיק, הדורש בדרך כלל שכר גבוה יותר.
 • ניתן לנכות משכר העובד את השתתפותו בהוצאות עבור מגורים, הוצאות נלוות (כגון מים, חשמל, גז, ארנונה), ביטוח רפואי ומפרעות שונות אך חייבים לקבל את הסכמת העובד לכך.
 • תקרת הניכוי החודשית המותרת בגין ביטוח רפואי, מגורים הולמים, הוצאות נלוות וחוב למעסיק הינה עד 25% משכר העובד, ואין מעביד רשאי לנכות מעבר לכך. כמו כן, כאשר חישוב כל הניכויים המותרים מגיע לפחות מ-25% , אין המעסיק רשאי לנכות את מלוא ה-25%.
 • תשלום עבור עבודה ביום המנוחה - בימי חג/יום חופש שבועי זכאי למנוחה שבועית (יום מנוחה - מינימום 25 שעות) ול-9 ימי חג לפי דתם ולבחירה. במידה שעובד בוחר לעבוד ביום זה, הוא זכאי לתשלום.
 • ביטוח פנסיוני - להפרשה לקרן פנסיה לאחר תקופת עבודה מסוימת. גובה ההפרשה משכר ברוטו - 6.5% לפנסיה ו-6% לפיצויים. הסכומים הנצברים בקרן הפנסיה יועברו לידיו של העובד הזר לאחר שיסיים את עבודתו אצל המעסיק. עד לסיום העבודה יש לשמור כספים אלו עבור העובד הזר.
 • דמי הבראה - לאחר שנה העובד זכאי לדמי הבראה. בשנה הראשונה העובד זכאי ל-5 ימי הבראה כפול 378 ש"ח (מעודכן לספטמבר 2014, לא עודכן מאז) לכל יום הבראה, בשנה השנייה ובשנה השלישית דמי ההבראה הם עבור 6 ימי הבראה. ימי ההבראה עולים בהתאם לוותק.
 • פדיון ימי חופשה שנתית - עובד זר שלו ותק של עד שש שנים זכאי ל-16 ימי חופשה שנתית ול- 14 ימי חופשה למקרה שפודה אותם. פדיון ימי חופש מותר בסיום יחסי העבודה.
 • ימי מחלה - בהתאם לחוק דמי מחלה, לכל עובד מגיע זכות של יום וחצי מחלה לחודש עד למקסימום של 90 ימי מחלה. המעסיק מחויב לשלם מיום המחלה השני. ביום השני והשלישי יקבל העובד 50% משכרו הרגיל. מהיום הרביעי ואילך, יקבל העובד הזר שכר רגיל. עובד מתחיל לצבור את ימי המחלה מיום תחילת עבודתו. בנוסף לזכות בסיסית זו, קיימים חוקים אחדים העוסקים בדמי מחלה בגין מחלת ילד, מחלת הורה, מחלת בן זוג ובדיקות הקשורות בהריון של בן זוג. כל החוקים הללו מעניקים זכות להיעדרות, בהתאם לתנאים הקבועים בהם, והם על חשבון מכסת ימי המחלה שצבר העובד הזר.
 • ביטוח רפואי - באחריות המשפחה המעסיקה לרכוש עבור העובד הזר ביטוח רפואי על מנת לדאוג לצרכיו הרפואיים. ניתן לערוך סקר שוק בין הצעות הביטוחים הקיימים או להיעזר בחברת כוח אדם ברכישת ביטוח רפואי דרכה. עלות רוב פוליסות הביטוח הרפואי היא כ-2$ ליום בממוצע.
 • ביטוח לאומי - המקבל גמלת סיעוד ומעסיק עובד זר בשיתוף עם חברת סיעוד והשלמתו לשכר העובד היא פחות מ-3,000 ש"ח בחודש, פטור מלשלם ביטוח לאומי על שכר המטפל. לקבלת הפטור על מקבל הגמלה לפתוח תיק מעסיק בביטוח הלאומי (גם אם לא משלם בפועל דמי ביטוח) וכן לשלם את שכר המטפל בהעברה בנקאית לחשבונו או בהמחאה לפקודת המטפל.

בסיום יחסי העבודה, עורכים 'גמר חשבון' בו יקבל העובד:

 • שכר אחרון יחסי.
 • ימי הבראה שלא שולמו לו.
 • ימי חופש שצבר.
 • ימי חג יחסית לשנה.

בנוסף, העובד זכאי לקבל את הסכומים שנצברו לו במסגרת הביטוח הפנסיוני - ההפרשות לפנסיה ולפיצויים. כאשר מפטרים עובד או שהוא מתפטר על רקע עילות מסוימות שנקבעו בחוק שדינן כפיטורין יש לשלם לו פיצויי פיטורין בהתאם לחוק – שכר עבודה של חודש עבור כל שנת עבודה.

מדריך למתבגר עם דושן-בקר בנושא עובדים זרים

נגן וידאו
מסמכים קשורים

לא נמצאו קישורים ומסמכים קשורים.

טפסים קשורים

לא נמצאו טפסים קשורים.

חוברות מידע קשורות

לא נמצאו חוברות מידע קשורות.

מידע נוסף

לא נמצאו מאמרים קשורים.

אירועים קשורים

לא נמצאו אירועים קשורים.

סל שירותים בהתפתחות הילד

חוק ביטוח בריאות קובע כי על המדינה לספק שרותי התפתחות הילד מגיל לידה ועד גיל 18 לילד הזקוק לטיפול בשל בעיות התפתחותיות ורפואיות. מי זכאי
 1. ילד עד גיל 9 זכאי לאבחון ולטיפול הניתנים על ידי צוות רב מקצועי, מספר הטיפולים מוגבל.
 2. ילד שאובחן עם נכות התפתחותית סומאטית זכאי לטיפולים עד גיל 18 בהתאם לצורך וללא הגבלה. חולי ניוון שרירים נכללים תחת קטגוריית מחלה סומאטית.
הטיפולים הנכללים בקטגוריית הפרא רפואיים הם: פיזיותרפיה, הידרותרפיה, ריפוי בעיסוק, ריפוי בדיבור, טיפול פסיכולוגי, עבודה סוציאלית. מי מוסמך לאבחן מהי נכות סומאטית:
 1. אבחון וטיפול ע"י צוות רב מקצועי הכולל מומחה בנוירולוגיה.
הערה: הזכאות לטיפולים פרא רפואיים במסגרת החינוך המיוחד לא פוסלת את הזכאות לטיפולים פרא רפואיים בסל השירותים.  

נציגי פניות הציבור במערכת הבריאות

הורים המתקשים במיצוי זכויותיהם בקופות החולים יכולים לפנות לנציגי פניות הציבור בקופת החולים שלהם ולבקש התערבותם. קופת חולים מכבי – באתר מכבי פניות הציבור מוקד "מכבי ללא הפסקה" בטלפון 1-700-50-53-53 או 355*. קופת חולים כללית מוקד פניות הציבור בטלפון 2700*. קופת חולים לאומית מוקד פניות הציבור בטלפון 1-700-507-507, או בחיוג מקוצר 507* מכל טלפון נייד. ניתן לפנות גם בכתב לפניות הציבור בפקס: 03-6949614 כתובת: שפרינצק 23 תל אביב. קופת חולים מאוחדת מוקד פניות הציבור –בטלפון 3833*, מספר פקס לפניות 03-5235335. מייל pniot@meuhedet.co.il כתובת למשלוח מכתבים – אבן גבירול 124, תל אביב מיקוד: 62038. מומלץ להגיש פנייה בכתב לפניות הציבור ולהקפיד על קבלת מענה בכתב. במידה שלא התקבל מענה ניתן לפנות לנציבות קבילות הציבור במשרד הבריאות. נציבות קבילות הציבור, משרד הבריאות, רחוב ירמיהו 39, ירושלים, מיקוד:9446724. טלפון 08-6241010, 5400* פקס: 02-5655981. דואר אלקטרוני – kvilot@moh.health.gov.il מומלץ לפנות בכתב כדי לתעד את ההפניה ואת תשובת הקופה.  

ימי מחלה

ימי מחלה הם הזכות הניתנת לעובד להיעדר מהעבודה בשל מחלה. עובד צובר זכאות ל-1.5 ימי מחלה עבור כל חודש עבודה במשרה מלאה אצל אותו מעסיק (כלומר ל-18 ימי מחלה בשנה), כשהוא עובד לפחות שנה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה (ללא קשר לגילו של הילד). עובד הנעדר מעבודתו בשל מחלה זכאי לתשלום מהמעסיק החל מהיום השני להיעדרותו. בכל מקרה, ניכוי הימים ממכסת ימי המחלה מתחיל מהיום הראשון להיעדרות. עובד זכאי לזקוף עד 8 ימי היעדרות בשנה על חשבון ימי המחלה הצבורים שלו בגין מחלת ילדיו שמתחת לגיל 16. עובד שהוא הורה לילד או בוגר עם לקות (פיזית, נפשית או שכלית) קבועה זכאי ל-18 ימי היעדרות בשנה (במקרים מסוימים עד 36 ימים) על חשבון ימי מחלתו או חופשתו לצורך מתן סיוע אישי לילדו. בנוסף, העובד במשרה מלאה זכאי להיעדר מעבודתו עד 52 שעות בשנה לצורך מתן סיוע אישי, שמחייב היעדרות, לבנו או בתו עם מוגבלות ולקבל תשלום כאילו עבד בשעות ההיעדרות. יודגש כי שעות אלה מוקצות לכל שנה בנפרד ואינן ניתנות לצבירה משנה לשנה. כמו כן הן ניתנות לניצול אך ורק לצורכי סיוע אישי בשל מוגבלות הילד (כולל מחלה הקשורה למוגבלות) אך אינן ניתנות לשימוש לצרכים שאינם נובעים ממוגבלות הילד או קשורים אליה (למשל למחלת הילד שאינה קשורה למוגבלותו). זכות זו ל-52 שעות שנתיות עומדת לכל אחד מההורים לילד עם מוגבלות ובסך הכול עומדות לרשות התא המשפחתי 104 שעות בשנה להיעדרות לצורך סיוע אישי על חשבון המעביד. המסמכים הנדרשים למימוש הזכאות:
 1. אישור רופא, המעיד שהילד הוא בעל מוגבלות ונזקק לסיוע אישי בשל מוגבלותו.
 2. הצהרת העובד כי נעדר ביום ובשעות הרלוונטיות לשם מתן הסיוע האישי הנ"ל. הצהרה זו תועבר למעביד בתום החודש בו התקיימה ההיעדרות. מודגש כי ההיעדרות נעשית לצורכי ליווי, סיוע או השגחה בקשר לטיפול רפואי או פרא-רפואי.
במקרה בו ניצל העובד את 52 השעות שהוקצו לו או את 18 הימים שהוקצו לו עבור סיוע אישי לילדו, והוא נזקק לשעות ו/או לימים נוספים לצורך סיוע אישי, הוא רשאי להשתמש גם בשעות ובימים (או בחלק מהם) שהוקצו לבן זוגו כחלק מכלל הסל המשפחתי, זאת אם הוא עומד באחד מן התנאים הבאים:
 • העובד הוא הורה יחיד.
 • האדם עם המוגבלות נמצא בחזקתו הבלעדית של העובד.
 • לעובד בן זוג, ובן הזוג לא נעדר מעבודתו (כשכיר) או מעסקו או מעיסוק במשלח ידו (כעצמאי), בשעות, בימים או בחלקי ימים אלה לצורך מתן סיוע אישי לאותו הילד.
** כל עוד לא מסר העובד הצהרה כנ"ל, המעסיק אינו חייב להכיר בזכויות ימי החופשה שלעיל. שימו לב! אף הסדר אינו יכול להגביל מספר ימים אלו. כלומר, אם המעסיק חתם על הסדר אחר עם מבטח שבו מצוינת מכסת ימים אחרת, על המעסיק להשלים לעובד את מכסת הימים שנקבעה על פי החוק. הזכות להיעדר היא באופן יחסי לאחוזי המשרה. כלומר עובד בחצי משרה יהיה זכאי (104/2=52) ל-52 שעות כפול חצי, כלומר 26 שעות. אם מספר שעות העבודה משתנה מחודש לחודש יחושב מספר השעות על פי הממוצע החודשי של השעות. חל איסור פיטורי עובד שנעדר מעבודתו לצורך סיוע אישי וזאת במהלך התקופה בה זכאי העובד לקבל דמי מחלה. להורה שלו יותר מילד אחד עם מוגבלות אין זכאות למספר כפול של ימי מחלה. החוק מקנה זכאות להיעדר ממקום העבודה ללא צורך בקבלת רשות מהמעסיק וזאת בניגוד להיעדרות לצורך.  

הנחות ופטורים מהשתתפות עצמית ברכישת תרופות

בכל קופת חולים קיימת תקרת השתתפות שונה, כמפורט בנוסח המעודכן לחוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופ"ח ושב"ן. עבור אדם המוגדר כחולה כרוני קיימת תקרה חודשית לתשלום דמי השתתפות עבור כל סוגי התרופות (הכלולות בסל הבריאות) שהוא צורך, כולל תרופות שאינן חלק מהטיפול במחלה הכרונית. שיטת יישום התקרה הינה ממוחשבת בכל קופת חולים (שיטה מצטברת על פיה התשלום נפסק עם ההגעה לתקרה). שיעור בש"ח של תקרת השתתפות עבור תרופות לחולים כרוניים: ​כללית               ​לאומית              ​מאוחדת             ​מכבי 312                  ​315                 ​304                 298  

פטור מתשלום אגרות לשירותים רפואיים

מקבלי קצבת נכות פטורים מתשלום השתתפות עצמית עבור שירותים רפואיים שונים בקופות החולים. רשימת השירותים
 • רופאים ראשוניים הם רופאים כלליים (שאינם מומחים) ורופאים מומחים ברפואת משפחה, רפואת ילדים, רפואה פנימית וגינקולוגיה. הביקור אצל רופא ראשוני הוא ללא תשלום השתתפות עצמית.
 • רופאים שניוניים הם רופאים מומחים שאינם רופאים ראשוניים, כולל פסיכיאטרים וכן דיאטניות ופודיאטורים.
 • מרפאות חוץ הן מרפאות הפועלות במסגרת בתי חולים כלליים (כולל מרפאות בריאות הנפש בבתי חולים כלליים).
 • מכונים כדוגמת מכוני הדמיה: רנטגן, אולטרסאונד, רפואה גרעינית, טומוגרפיה ממוחשבת (CT), אקוקרדיוגרפיה, MRI; מכוני אבחון: EEG ,EMG, אודיומטריה, ארגומטריה; מכון לגסטרואנטרולוגיה ומכון להפרעות בשינה.
תהליך מימוש הזכאות הפטור עבור השירותים ניתן באופן אוטומטי, בהתאם לרשימות המועברות מהמוסד לביטוח לאומי לקופות החולים.  

סיוע במימון מזון תרופתי ייעודי לחולים הזקוקים לתזונה מיוחדת

קופות החולים קבעו סכום קבוע בתקרה למזון רפואי הכלול בסל. כל סכום מעבר לתקרה זו יסופק בידי קופת החולים ללא תשלום. מי זכאי תושב המבוטח בביטוח בריאות ממלכתי, הזקוק למזון תרופתי ייעודי, אם סוג המזון הוא בסל הבריאות בהתוויה למחלתו, והמזון ניתן לו על-פי מרשם של רופא או דיאטנית קלינית. תהליך מימוש הזכאות התקרות יחושבו כך שבאופן אוטומטי, מבוטח המקבל מהקופה מזון תרופתי הכלול בסל לא יידרש לשלם השתתפות עצמית מעבר לתקרה. להלן טבלה עם פירוט תקרות התשלום בקופות השונות נכון למאי 2017. קופת חולים                    סך התקרה החודשית למבוטח שירותי בריאות כללית     706 ש"ח קופת חולים לאומית        704 ש"ח מכבי שירותי בריאות       682 ש"ח קופת חולים מאוחדת       704 ש"ח סיוע במימון המזון התרופתי שאינו בסל נוסף לסוגי מזון תרופתי ייעודי שבסל הבריאות, קיימים מספר סוגי מזון שאינם בסל אך נמכרים במחיר מוזל בסבסוד משרד הבריאות ואותם ניתן לרכוש בבתי מרקחת או בחנויות. חולים, המוכרים ומטופלים על-ידי המחלקה לשירותים חברתיים, וזקוקים לתזונה מיוחדת בשל מחלתם, עשויים לקבל סיוע במימון מזון תרופתי ייעודי. המחלקה לשירותים חברתיים תשתתף בסכום אשר לא יעלה על 90% מההוצאה עבור המזון התרופתי והמשפחה תשתתף בלא פחות מ-10% מעלות ההוצאה. הסיוע הניתן הוא בסך 216 ש"ח בחודש (נכון לשנת 2018) ומותנה בתשלום השתתפות עצמית.  מימוש הזכאות יש לפנות לעובד הסוציאלי במחלקה לשירותים חברתיים ולמלא טופס שיינתן על ידו. לבקשה יש לצרף אישורי הכנסה של המשפחה, אישור רופא על המחלה והמינון הנחוץ לחודש, חשבונית מס/קבלה על רכישת המזון. כמו כן ניתן לפנות לעמותות המסייעות ברכישת תרופות שאינן בסל.  

ביטוח סיעודי

פיצוי במסגרת ביטוח סיעודי גם לחולי דושן ובקר. חברות הביטוח דוחות בעקביות תביעות של חולי דושן לקבל פיצוי במסגרת ביטוח סיעודי. מתברר כי הדחייה אינה הכרח המציאות ויש דרך לקבל כסף מחברות הביטוח גם במקרים אלו. ישנם עורכי דין המתמחים בהגשת תביעות נגד חברות הביטוח על מנת לחייב את החברות לשלם פיצוי כספי חודשי במסגרת פוליסות ביטוח סיעודי גם לילדים שסובלים ממחלת דושן ובקר. מרבית האוכלוסייה במדינת ישראל מבוטחת בביטוח סיעודי, אם בפוליסה פרטית, אם במסגרת פוליסה קבוצתית במקום העבודה ואם במסגרת הביטוח הסיעודי של קופות החולים. ביטוח סיעודי הוא ביטוח שנותן פיצוי כספי חודשי למי שנמצא במצב סיעודי. עד לאחרונה טענו חברות הביטוח שחולה דושן לא עונה על ההגדרות המחייבות לקבלת פיצוי סיעודי על פי הפוליסה ודחו את הרוב הגדול של התביעות שהוגשו להם. ניתן לקבל מידע ופרטים מעו"ד יוסי כהן במייל Cohen.Y@df-law.co.il או בטלפון 050-6303909.  

תוספת קצבה למונשמים

מקבלי קצבת שירותים מיוחדים הזקוקים למכונת הנשמה בכל שעות היממה עשויים להיות זכאים לתשלום תוספת לקצבה. שיעור התוספת הוא 1,823 ש"ח (נכון לשנת 2018). התוספת מחליפה את הגמלה ששולמה לזכאים על-ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים. מי זכאי "נכה מונשם" המקבל קצבת שירותים מיוחדים בשיעור הגבוה (188%). מקבל קצבה מופחתת בשל הכנסותיו יהיה זכאי לתוספת, אם נקבע כי הוא תלוי לחלוטין בעזרת הזולת. הגדרת "נכה מונשם" "נכה מונשם" מוגדר כמי שזקוק באופן רצוף, בכל שעות היום והלילה, למכונת הנשמה המחליפה את הפעולה הטבעית של הנשימה. בהגדרת "נכה מונשם" לא נכללים מי שזקוקים למחוללי חמצן (כגון c-pap ,bipap) או למכשירים המסייעים לנשימה העצמונית, אלא רק מי שזקוקים למכונה שהפסקת פעולתה ללא טיפול מיידי תפסיק את פעולת הנשימה ותסכן את חייהם.   תהליך מימוש הזכאות למי שעדיין אינו מקבל קצבת שירותים מיוחדים, הזכאות לתוספת תיבחן בעת הגשת התביעה לקצבת שירותים מיוחדים. אם מקבל קצבת שירותים מיוחדים שמונשם במכונת הנשמה אינו מקבל את התוספת, ניתן לבקש בדיקת זכאות לתוספת באמצעות טופס בקשה לבדיקה מחדש למקבל קצבת שירותים מיוחדים. בקשה לבדיקה מחדש למקבל קצבת שירותים מיוחדים. יש לצרף לבקשה מכתב מהרופא המטפל (כולל רופא המשפחה) ובו פרטים לגבי:
 • האבחנה.
 • האינדיקציה להנשמה.
 • סוג המכונה.
 • תאריך תחילת ההנשמה הקבועה.
המסמכים יועברו לרופא מוסמך לצורך קביעת זכאות ללא צורך בנוכחות. במקרים שבהם המסמכים אינם ברורים או מספקים, ייתכן שייערך ביקור בית לצורך אימות הנתונים. על-פי ההחלטה של הרופא המוסמך, פקיד התביעות יקבע אם מדובר ב"נכה מונשם" ובהתאם לכך, אם קיימת זכאות. ערעור על הקביעה כי אדם אינו "נכה מונשם" ניתן לערער לבית הדין האזורי לעבודה.  

סדים

סדים קשיחים עם או ללא צירי קרסול שומרים על מפרק הקרסול וכף הרגל במנח ניטרלי ושמירה על אורך השרירים הפועלים על מפרקי הקרסול וכף הרגל על ידי מתיחה רציפה שלהם. הסדים הם חלק בלתי נפרד מהטיפול השיקומי או המשמר. שמירה עם סדים על המנחים של כפות הרגלים מונעת ניתוחים אורתופדיים מיותרים. מי זכאי תהליך הפנייה
 1. תיאום הביקור אצל "הגורם המקצועי המורשה" יתבצע באמצעות המוקד לזימון תורים של מכון לואיס בטלפון 037575660.
 2. ההורה צריך להביא את כל המידע הרפואי הכולל אבחנה מדויקת ומידע רפואי רלוונטי,
מכתב הפניה ממומחה באורטופדיה, נוירולוגית ילדים או שיקום או מפיזיותרפיסט.
 1. חתימה ראשונההרופא או מורשה מכון לואיס יבדוק את הילד ויקבע האם עומד בתנאים לזכאות לסדים, ימלא טופס המלצה והזמנה וימסור למשפחה את הטופס בצירוף רשימת בתי המלאכה המורשים לביצוע הסד.
ההורה יגיע עם הילד לאחד מבתי המלאכה המורשים ע"י מכון לואיס לביצוע מדידות.
 1. חתימה שנייה – לאחר שבית המלאכה יסיים ויתאים את הסדים על ההורה להגיע שוב עם ילדו לרופא המורשה מטעם מכון לואיס לבדיקה האם הסדים נעשו על פי המלצתו ויפקח שאין לחץ על כפות הרגליים בעת הלבשת הסדים.
 

טיפולי שיניים

שמירה על בריאות הפה הינה חשובה ביותר כדי להפחית את הזיהומים השונים בפה וגם זיהומי ריאות, במיוחד דלקות ריאות. ההמלצה היא שיש לבצע את כל טיפולי השיניים עם חומרי הרדמה מועטים ככל האפשר במקביל לשמירה על הנוחות המירבית של המטופל. הרדמה מקומית בהרבה טיפולי שיניים משתמשים בהרדמה מקומית שניתנת בזריקה. חומרי הרדמה המקובלים לשימוש במקרים האלו הינם Novocaine or Lidocaine. חומרי הרדמה מקומיים האלו מחשבים כבטוחים לשימוש בלוי דושן. בכל מקרה מומלץ להתייעץ לפני הטיפול עם הנוירולוג המטפל. שימוש בחמצן הרבה מטופלים מודאגים מהשימוש בחמצן. השימוש אינו מהווה סכנה כאשר מדובר במצב של חולה המתהלך עדיין עם תפקודי ריאות תקינים. הסכנה מתחילה כאשר מתכוונים להשתמש בחמצן כדי לטפל בהיפוונטילציה של מטופל הרתוק לכיסא גלגלים עם פעילות ריאות ירודה. שימוש בחומרי הרדמה נדיפים (למשל Halothane, Isoflurane, Seroflurane) יכול להוביל לסיבוכים. יחד עם זאת חמצן דו חנקני או "גז צחוק", שמשתמשים בו במרפאות השיניים, למרות שהוא נדיף, הוא מקובל ובטוח לשימוש ברפואת שיניים, בחירום ובאשפוז אמבולטורי. לאחר שימוש בתחמוצת החנקן מטופלים בד"כ נושמים חמצן במשך דקה שתיים כדי להוציא את שאריות הגז ממערכת נשימה. החמצן שבו משתמשים הינו מעורבב עם אויר רגיל והוא מרוכז כ-100%, ולכן בטוח לשימוש לחולי דושן. לצורך קבלת טיפולי שיניים הדורשים הרדמה כללית בחולי דושן הרתוקים לכיסא גלגלים עם תפקודי ריאות ירודים מומלץ לקבל את הטיפול בבית חולים או במרכז רפואי אחר בו יש רופא מרדים ומכשור מתאים על מנת לעקוב אחרי מצב נשימתי ולבבי של המטפל כדי למנוע מצבי חירום פוטנציאליים. חולי דושן הרתוקים לכיסא גלגלים הינם בעלי שרירי נשימה חלשים יותר. עם התקדמות המחלה מתגבר הקושי להשתעל ולקחת נשימה עמוקה. עד לנקודה מסוימת הנשימה הרדודה יכולה לספק לגוף אספקה סבירה של חמצן והוצאה סבירה של דו-תחמוצת הפחמן. שיווי המשקל העדין הזה מתחזק ושומר על יכולת הנשימה. כאשר ניתנת מנת חמצן עודפת האיזון הזה נהרס. מערכת הנשימה יכולה "להסיק" שיש מספיק חמצן במערכת ולהוריד את ביצועי הנשימה, מה שעלול לגרום להצטברות של דו תחמוצת הפחמן לרמות מסוכנות (תופעת hypercapnia). בכל פנייה למרפאת שיניים יש לעדכן את הרופא כי מדובר בחולה דושן ולהתייעץ לגבי הנחיות מתאימות עם הנויולוג המטפל. מצורף מידע אודות מרפאות שיניים מתאימות ומונגשות ופרטיהן: מרפאות ניידות שנטיב בע"מ: מרכז רפואי רב תחומי המרפאות הניידות הראשונות מסוגן בישראל ומזה כ-20 שנה משרתות אוכלוסייה של נכים, קשישים ורתוקי בית בכל הגילאים. הניידות מצוידות היטב וערוכות לביצוע כל סוגי טיפולי השיניים כמו במרפאה רגילה כולל צילומי רנטגן, דיגיטלי ופנורמי. כתובת – רש"י 22, רמת גן, מיקוד 52560. טלפון:   03-6130488, 050-5404952; פקס:03-6123279. שעות קבלה: א'-ה' 09:00 – 19:00, ו' 09:00 – 14:00. דואר אלקטרוני:  shentiv@bezeqint.net. אתר אינטרנט:    http://www.Shentiv.com מרפאות נוספות המותאמות לאנשים עם צרכים מיוחדים מרפאת יד שרהhttp://www.yadsarah.org.il כתובת: בית יד שרה, שד' הרצל 124, קריית ויינברג קומה 3, בית הכרם ירושלים, מיקוד 9618722. טלפון: 02-6444644; פקס: 02-6444564. דוא"ל: info@yadsarah.org.il שעות קבלה: א'-ג' 14:00-9:00 ב' 17:00-9:00 ד' 13:00-9:00 ה' 16:00-9:00. סוג מוגבלות: מרותקים לביתם מגיל 18 ומעלה. ניתן לפנות טלפונית או לגשת לסניף יד שרה הקרוב למגורים. מרפאת שיניים לובה סלום (ע"ר) במרפאת שיניים ניתנים טיפולי שיניים לבעלי צרכים מיוחדים מגיל לידה. כתובת: רחוב בר אילן 22, ירושלים, מיקוד 95348. טלפון: 02-5000316; פקס: 02-5002316. דוא"ל: lubaslome@gmail.com מרפאת שיניים ע"ש טרודי בירגר מרפאה המספקת שירות של טיפול שיניים לילדים נזקקים והדרכה בבריאות השן, לא כולל יישור שיניים. השירות ניתן ללא תשלום, רק על פי הפניה של הלשכה הסוציאלית לבעלי זכות סוציאלית. כתובת: רחוב מקור חיים 29, תלפיות ירושלים מיקוד 93465, ת.ד.53334. טלפון: 02-6783101, 02-6783144; פקס: 02-6784737.דוא"ל:      hana/halaly@dental-dvi.org.il שעות קבלה: א'-ה' 08:00 – 13:30 (לבד מימי ד',ו'). אתר אנטרנט:http://www.dental-dvi.org.il מרפאת שיניים חסדי יצחק מספקת טיפולי שיניים, טיפולי שורש, שתלים, אורתודנטיה ופריודונטיה ומותאמת גם לפציינטים בכיסא גלגלים. עושים שימוש בגז צחוק ובחומרים מיוחדים החוסכים קידוחים. הפנייה למזכירות המרפאה תוך הצגת מידע רפואי רלוונטי. כתובת: רחוב תחכמוני 30, מקור ברוך ירושלים, ת.ד.6851. טלפון: 02-5381820 (שלוחה 1); פקס: 02-5385304. דוא"ל: jchc@bezeqint.net מתאים לכלל סוגי המוגבלויות ולכל הגילאים.   מרפאות המספקות הרדמה כללית המחלקה לרפואת שיניים לילדים ולילדים בסיכון גבוה – בית חולים הדסה עין כרם מרפאה שנועדה לתת אבחון והדרכה למניעת מחלות הפה והשיניים ולהעניק טיפול בכל הצרכים הדנטליים באמצעים החדשניים ביותר. אופן קבלת השירות – פנייה למזכירות ולמרפאות השירות של המחלקה. מסמכים דרושים – במקרה של ילדים שאינם בריאים נדרש סיכום מחלה או מכתב מרופא מטפל. תשלום ואפשרויות תשלום – אין השתתפות של קופת חולים בטיפולי שיניים למעט טיפולים אצל פרופסור טל שפירא 02-6778341 (ולמעט מקרים שישנה הצדקה רפואית להרדמה מלאה – נדרש טופס התחייבות של קופות החולים). כתובת: בית חולים הדסה עין כרם, הפקולטה לרפואת שיניים, עין כרם, ירושלים. טלפון: 02-6776168, 02-6777635; פקס: 02-6416067. סוג מוגבלות: כולם. גיל: לידה ועד 15. רפואת השיניים בבית איזי שפירא המרפאה מעניקה שירותי טיפולי שיניים ובריאות הפה מקיפים לאנשים עם מוגבלויות מתוך מגמה לשפר את איכות החיים של אוכלוסייה זו ולהקנות לה כלים לשמירה על בריאות הפה. במרפאה ניתנים כל סוגי הטיפולים הקיימים ברפואת השיניים. לכל מטופל נבנית תוכנית טיפול על פי צרכיו ויכולותיו. התוכנית מתואמת עם המשפחה או עם המטופל עצמו. המרפאה מטפלת בילדים ובמבוגרים עם מוגבלויות קלות עד מורכבות. במרפאה צוות מיומן ומנוסה בטיפול באוכלוסייה עם צרכים מיוחדים. במידת הצורך נעשות פגישות הסתגלות לפני הטיפול עצמו. הצוות כולל מומחים במספר תחומים. המרפאה נגישה ומותאמת במיוחד מבחינת איבזור וציוד. כתובת: בית איזי שפירא, רחוב איזי שפירא, רעננה, מיקוד 4341801, ת.ד.29. טלפון: 09-7701208; פקס: 09-7701616. דוא"ל: dental@beitissie.org.il אתר http://www.beitissie.org.il ניתן לפנות באופן עצמאי. למידע ותיאום תור יש להתקשר למזכירת המרפאה 09-7701208. מסמכים דרושים – יש להביא סיכום מידע רפואי עדכני לבדיקה הראשונה. התשלום הוא פרטי. במידת הצורך נעשית הפניה לקרנות לעזרה במימון הטיפול. רפואת שיניים לחולים בסיכון גבוה – בית חולים ברזילי מספקת טיפולי שיניים לילדים ולמבוגרים בעלי צרכים מיוחדים ולחולים בסיכון גבוה: עזרה ראשונה, טיפולים תחת סדציה (תרופת הרגעה וגז צחוק) וטיפולים במסגרת הרדמה כללית. הטיפולים מבוצעים ע"י מומחים לרפואת שיניים ומותאמים לכלל סוגי הלקויות מגיל 6 חודשים ומעלה. כתובת: רחוב הסתדרות 2, בית חולים ברזילי אשקלון, מיקוד 78278. טלפון:   08-6745856, 08-6745854; פקס: 08-6745238. שעות קבלה: א'-ה' 15:30-08:30 אתר אינטרנט http://www.barzilaimc.org.il היחידה לרפואת שינים לילדים חולים ומורכביםבית חולים תל השומר נותנת מענה דנטלי ראשוני לצרכים משמרים לאנשים עם צרכים מיוחדים. ניתנים טיפולים מונעים ע"י שיננית, טיפולי שורש, טיפולים כירורגים, טיפולים פריודנטליים, אורטודנטית ליישור שיניים. הטיפולים ניתנים בהתאם לצרכי המטופל עם גז צחוק, טשטוש או הרדמה כללית. מתאים לכלל סוגי המוגבלות בכל הגילאים. כתובת: תל השומר המכון לרפואת הפה, השיניים והלסתות, רמת גן. טלפון: 03-5302686. דוא"ל: dentalsheba@sheba.health.gov.il